Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2788/VPCP-QHĐP
V/v ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 775/UBTVQH14-PL ngày 24 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế (bản chụp kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo:

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết quy định về tiêu chí phân loại đô thị; trên cơ sở để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó cần chú trọng nghiên cứu, bổ sung các quy định áp dụng đối với đô thị có tính chất đặc thù, báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8 năm 2021.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tiến hành:

a) Tổng kết việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong đó, trọng tâm nghiên cứu, bổ sung các quy định về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với khu vực có giá trị đặc biệt về di sản văn hóa, lịch sử và du lịch;

b) Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đề xuất ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030;

Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 8 năm 2021.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm đồng bộ các cơ chế chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư công, tài chính - ngân sách, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển nguồn nhân lực... để xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù đối với các địa phương khác để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nội dung nêu trên, bảo đảm tiến độ, chất lượng; thẩm tra, tham mưu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Pháp luật của QH;
- Ủy ban Tài chính-Ngân sách của QH;
- Văn phòng QH;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các PTTgCP; các Vụ: KTTH, CN, NN, NC, TH, PL, KGVX, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn