Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2769/VPCP-KGVX
V/v Giao nhiệm vụ đặt hàng xét
nghiệm chẩn đoán COVID-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 4072/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2020) và Bộ Y tế (văn bản số 1889/BYT-KH-TC ngày 04 tháng 4 năm 2020) về việc giao cơ sở y tế tư nhân thực hiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép được đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Thành viên BCĐ quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX. LT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng