Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2753/VPCP-CN
V/v thông tin Báo điện tử VTV nêu liên quan đến Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Báo điện tử VTV ngày 03 tháng 4 năm 2020 có nêu: Mặc dù vấp phải sự phản ứng của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhưng vì nhiều lý do thủy điện Thượng Kon Tum vẫn được xây dựng, đi trái với quy luật tự nhiên gây bức xúc trong dư luận.

Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dàn tỉnh Kon Tum kiểm tra thông tin nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: CT, NNPTNT, XD;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Báo điện tử VTV;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN. KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục