Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/TXNK-PL
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng.
(Đ/c: Lô H1-H6 và F13A, F13B, F14, F15 KCN Nomura, Hải Phòng)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được hồ sơ bổ sung ngày 09/11/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng (Công ty) bổ sung thông tin về hàng hóa tại đơn đề nghị số 082016-25/GE-MM ngày 25/08/2016. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Mặt hàng có tên thương mại “Tủ biến đổi nguồn điện” của Công ty là mặt hàng mới, phức tạp nên cần tham khảo thêm ý kiến của các đơn vị có liên quan. Tổng cục Hải quan sẽ ban hành Thông báo xác định trước mã số khi có đầy đủ ý kiến của các đơn vị chuyên môn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng được biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh