Hệ thống pháp luật

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 273-CV/BTCTW
V/v sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất với Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn về sinh hoạt của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã như sau:

1. Nếu ở xã có từ 03 đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thì thành lập chi bộ công an xã trực thuộc đảng ủy xã, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy xã; đồng thời, chịu sự lãnh đạo của đảng ủy công an huyện về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Chỉ những đồng chí đảng viên là công an chính quy mới sinh hoạt ở chi bộ công an xã. Nhiệm vụ của chi bộ công an xã thực hiện theo Điều 24, Điều lệ Đảng và Điểm 5, Mục II, Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị.

2. Trường hợp chưa bố trí đủ số lượng đảng viên chính thức là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để thành lập chi bộ, thì đảng ủy xã giới thiệu đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã về sinh hoạt ở chi bộ phù hợp.

Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban,
- Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an,
- Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW,
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban TCTW,
- Lưu VP, Vụ CSĐ, ĐV.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hoàng Đăng Quang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

  • Số hiệu: 273-CV/BTCTW
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/04/2021
  • Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương
  • Người ký: Hoàng Đăng Quang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản