Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2722/BNN-KHCN
V/v: đề nghị thẩm định Dự thảo QCVN lĩnh vực cây trồng

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng QCVN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng các dự thảo:

1. QCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định giống đậu đũa;

2. QCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định giống đậu cô ve;

3. QCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định giống mướp khía;

4. QCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định giống bí xanh;

5. QCVN về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định giống trinh nữ hoàng cung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi kèm theo công văn này các hồ sơ Dự thảo QCVN nêu trên (có biên bản thẩm tra kèm theo), đề nghị Quý Tổng cục xem xét thẩm định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Như Cường