Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2721/BNN-VP
V/v: Hỗ trợ, phối hợp làm việc với đoàn công tác Đề tài nghiên cứu Vốn xã hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.Cần Thơ

Thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, đề tài “Nghiên cứu các giải pháp huy động vốn xã hội cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện đã hoàn thành công tác điều tra, nghiên cứu giai đoạn 1. Theo kế hoạch, Đề tài sẽ triển khai hoạt động tham vấn về kết quả nghiên cứu bước đầu với một số cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm hoàn thiện các đề xuất, kiến nghị của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các giải pháp phát huy “vốn xã hội” cho xây dựng nông thôn mới. Thành phần tham gia hoạt động tham vấn dự kiến bao gồm:

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Đại diện Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

Đại diện Sở Công thương (quản lý làng nghề, ngành nghề phi nông nghiệp);

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

Đại diện các Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã; Hiệp hội làng nghề tỉnh;

Lãnh đạo UBND huyện và đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phụ trách xây dựng nông thôn mới (có danh sách gửi kèm);

Đại diện UBND xã phụ trách xây dựng nông thôn mới (xã được khảo sát có danh sách gửi kèm);

Dự kiến hoạt động tham vấn sẽ triển khai trong khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm 2014, nội dung chi tiết sẽ do Ban chủ nhiệm đề tài trao đổi trực tiếp với địa phương.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi, cử cán bộ hỗ trợ, phối hợp tổ chức với đoàn công tác thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện KHTLVN (để thực hiện);
- Lưu: VP, VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt