Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ QHCXD Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Công văn số 272/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 162/BXD-QHKT ngày 19 tháng 01 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 254/BTNMT-KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 742/BKHĐT-QPAN ngày 02 tháng 02 năm 2018), Giao thông vận tải (Công văn số 429/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2018), Bộ Quốc phòng (Công văn số 451/BQP-TM ngày 11 tháng 01 năm 2018) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải khu vực mặt nước tiếp giáp với khu đất quốc phòng tại bán đảo Đình Vũ, phương Đông Hải 2, quận Hải An và cầu cảng hiện hữu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng tại các văn bản nêu trên.

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải khu vực điều chỉnh nêu trên, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng và đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TN&MT, GTVT,
KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng