Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/UBND-VX
V/v hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Căn cứ Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4631/QĐ-UBND ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5237/TTr-SNV ngày 23 tháng 12 năm 2019; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo về phương án tính số ngày làm việc thực tế cho công chức, viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau:

1. Đối với viên chức là giáo viên, giảng viên:

a) Trong thời gian năm học: Giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ theo quy định (giảng dạy và thực hiện đầy đủ các hoạt động chuyên môn khác theo phân công của cấp có thẩm quyền) thì được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế hàng tháng, hàng quý.

b) Trong thời gian hè: Thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản a, Mục 2 Công văn số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND .

2. Đối với công chức, viên chức hành chính (nhân viên) không có chế độ nghỉ hè:

Thực hiện nguyên tắc tính số ngày làm việc thực tế như công chức, viên chức các ngành, lĩnh vực khác theo hướng dẫn tại Khoản a, Mục 2 Công văn số 4634/UBND-VX .

3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác chuyên môn và kết quả đánh giá, phân loại hàng quý của công chức, viên chức; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả. Có biện pháp giải quyết kịp thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân, tổ chức liên quan nếu xảy ra sai phạm, khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Quyết định số 4631/QĐ-UBND và Quyết định số 3728/QĐ-UBND .

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước TP;
- VPUB: PCVP/VX;
- Phòng VX (2b);

- Lưu: VT, (VX/KN).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong