Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2679/BXD-KHCN
V/v Giải thích các quy định về tầng lánh nạn và tầng hầm

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty tư vấn thiết kế xây dựng và quy hoạch HEERIM

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số HR-20-100 ngày 04/3/2020 và ngày 02/6/2020 của Công ty tư vấn thiết kế xây dựng và quy hoạch HEERIM về hướng dẫn không gian lánh nạn tại các tầng theo quy định của PCCC có thể không tính vào tổng điện tích sàn của dự án tại lô đất B3-CC1 thuộc khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây như sau:

1. Về diện tích không gian lánh nạn

Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. Theo đó, việc xác định tổng diện tích sàn để xác định hệ số sử dụng đất, cho phép “trừ các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình” - điểm 1.4.21. Như vậy, diện tích bố trí phòng lánh nạn tại các tầng không tính vào hệ số sử dụng đất của công trình.

2. Về việc bố trí công năng thương mại, dịch vụ tại tầng hầm 1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD quy định tại điểm “3.1.6. Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F 5 hạng A hoặc hạng B dưới các gian phòng dùng cho hơn 50 người có mặt đồng thời, cũng như trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm. Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F 1.1, F 1.2 và F 1.3 trong các tầng hầm và tầng nửa hầm.”. Theo đó, các không gian chức năng như trung tâm thương mại và dịch vụ kỹ thuật phụ trợ (thuộc các chức năng không bị cấm bố trí tại tầng hầm trong QCVN 06:2010/BXD) thì được phép thiết kế tại tầng hầm 1. Ngoài quy định trên, việc bố trí các không gian chức năng tại tầng hầm của công trình, chủ đầu tư cần thực hiện thiết kế đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại tầng hầm trong QCVN 06:2010/BXD; hồ sơ thiết kế PCCC phải được thẩm duyệt theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Công ty tư vấn thiết kế xây dựng và quy hoạch HEERIM được rõ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, QLN, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Vũ Ngọc Anh