Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2673/TCT-VP
V/v: Đính chính Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 13/6/2006, Tổng cục thuế đã có Quyết định số 1006/QĐ-TCT về việc “ban hành quy chế xác định, thông báo và xử lý về thuế đối với cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh”. Do sơ suất trong soát văn bản khi soạn thảo nên đã có sự sai sót về thể thức của mẫu thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh đính kèm Quy chế.

Tổng cục thuế gửi kèm công văn này mẫu Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mới thay thế cho mẫu đã được gửi kèm Quyết định số 1006/QĐ-TCT ngày 13/6/2006.

Tổng cục thuế thông báo để các Cục thuế được biết và Điều chỉnh trong quá trình thực hiện Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCT;
- Các Ban TCT;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu VT, DNK (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hà Văn Đào

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số………../TB-CT

............, ngày ........ tháng ........ năm 200….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CƠ SỞ KINH DOANH BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH

- Cơ sở kinh doanh (CSKD) ...……………………; Địa chỉ: ………………….............;

- Mã số thuế ................……………; Đơn vị cấp: ……………………….……………...…;

- Số Giấy chứng nhận ĐKKD:...……………………….…………………..........……..…;

- Tên người đại diện pháp luật của CSKD:........………................………….…….......;

Chức vụ: ………………..; CMTND số: ……..……….; cơ quan cấp: ………..……….;

Ngày .............. tháng ............... năm ............... đã không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế.

CSKD còn giữ các hoá đơn mua của Cơ quan thuế, cụ thể như sau:

Stt

Loại/Mẫu hoá đơn

Ký hiệu

Từ số đến số

Số lượng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những hoá đơn nêu trên tạm thời không có giá trị sử dụng.

+ Số thuế còn nợ ngân sách nhà nước ............... đồng:

Trong đó:

- Thuế GTGT .......………......... đồng,

- Thuế TNDN ...........……….... đồng,

……………………………………………

 

Nơi nhận:  
- …….;
- Lưu VT; …..   

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

(hoặc KT. Cục Trưởng

Phó Cục trưởng)

 

(Ghi chú: Nếu là thông báo của Chi cục thuế thì thay các tiêu thức cơ quan phát hành và chức danh ký thông báo theo quy định)