Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2671/UBND-GT
V/v tạm dng việc cp Giy xác nhận kiểm soát phương tiện vận ti hàng hóa ra vào thành phố

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn;
- Các Doanh nghiệp, Chủ phương tiện kinh doanh vận tải;
- Các Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cảng biển, bến bãi, kho giao nhận hàng hóa.

Ngày 08/4/2020 và ngày 10/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có các Văn bản số 2574/UBND-GT và số 2658/UBND-GT về việc tăng cường công tác kiểm soát lái xe vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch bệnh COVID-19,

Qua kiểm tra tình hình thực tế, việc cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố nhận thấy các địa phương, đơn vị đã tích cực thực hiện; tuy nhiên có đơn vị triển khai thực hiện chưa khoa học, chưa đảm bảo các quy định tại nơi cấp về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Tạm dừng việc cấp Giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

2. Giao các Chốt Kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố tạm dừng việc kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

3. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Kiểm tra nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe vận tải hàng hóa mà các Doanh nghiệp và Chủ phương tiện đăng ký đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Xác định cụ thể số lượng các lái xe và phụ xe mà Doanh nghiệp và Chủ phương tiện tự bố trí được nơi ở tập trung, số lượng các lái xe và phụ xe không tự bố trí được nơi ở tập trung.

Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Giao thông vận tải).

4. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp số liệu nêu trên, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội. doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU (để b/c);
- Các đ/c UVBTV Thành ủy,
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo An ninh HP; Cổng Thông tin điện tử TP (để đưa tin);
- CPVP;
- Các phòng CV;
- CV: GT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng