Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/VPCP-NN
V/v bài “Tràn lan video săn bắt động vật hoang dã trên mạng” trên Báo Nông nghiệp VN

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Báo Nông nghiệp Việt Nam có bài “Tràn lan video săn bắt động vật hoang dã trên mạng”. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phản ánh, kiến nghị nêu tại bài báo “Tràn lan video săn bắt động vật hoang dã trên mạng” trên Báo Nông nghiệp ngày 26 tháng 03 năm 2020, theo thẩm quyền chủ động có các biện pháp ngăn chặn các hành vi săn bắt, giết thịt trái phép động vật hoang dã; đề xuất nội dung chỉ đạo về việc này tại dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã (giao tại Công văn số 1744/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2020); hoàn thiện dự thảo Chỉ thị bảo đảm sát thực tế, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ sớm.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương có các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, phát tán phim, đoạn phim (video, clip) về việc săn bắt, giết thịt trái phép động vật hoang dã theo quy định của pháp luật

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg:
- Các Bộ: TN&MT, TT&TT, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KGVX, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VI

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục