Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2663/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của Bộ VHTTDL về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

Các Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản: số 156/BC-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2020 và số 57/BC-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2021, ý kiến các Bộ: Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 5345/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 12 năm 2020), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3941/LĐTBXH-TCGDNN ngày 07 tháng 10 năm 2020), Tư pháp (Công văn số 3354/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 9 năm 2020), về một số khó khăn, vướng mắc trong việc đào tạo trung cấp, cao đẳng trong các trường đại học và học viện thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tổng kết, đánh giá việc đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; làm rõ những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan đề xuất với Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn trong Quý IV năm 2021.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thuộc các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng mang tính đặc thù kết hợp giữa đào tạo nghệ thuật với đào tạo văn hóa cho đến khi Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TP, CA, QP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(03),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp