Hệ thống pháp luật

B NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2660/BNV-CQĐP
V/v thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại văn bản số 885/UBTVQH13-PL ngày 01/6/2015 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4396/VPCP-NC ngày 12/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội tạm dừng việc xem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (kèm theo), Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc trình Chính phủ Hồ sơ, Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho đến khi có văn bản mới quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành. Đối với những Hồ sơ, Đề án đã trình Chính phủ sẽ thực hiện chuyển tiếp theo các quy định mới.

Bộ Nội vụ thông báo để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2660/BNV-CQĐP năm 2015 về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 2660/BNV-CQĐP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/06/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Nguyễn Duy Thăng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/06/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản