Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2654/BNV-CCVC
V/v thực hiện Chỉ thị 18/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty (công ty) nhà nước hạng đặc biệt.

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt (sau đây gọi chung là Bộ, Tỉnh, Tổng công ty) báo cáo:

1. Tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg trong năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Bộ, Tỉnh, Tổng công ty quản lý.

2. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đang công tác đã đến và quá tuổi nghỉ hưu (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006) thuộc diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, quản lý kèm theo dự kiến cụ thể thời gian nghỉ hưu, phương án chuẩn bị thay thế. Những trường hợp cần giữ lại tiếp tục làm việc phải nói rõ lý do và thời gian kéo dài (kèm theo Mẫu số 1 - BNV).

3. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã đến và quá tuổi nghỉ hưu (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006) thuộc diện Bộ Nội vụ thỏa thuận bổ nhiệm kèm theo dự kiến thời gian nghỉ hưu, phương án chuẩn bị thay thế. Những trường hợp cần giữ lại tiếp tục làm việc phải nói rõ lý do và thời gian kéo dài (kèm theo Mẫu số 2 - BNV).

4. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, chuyên viên cao cấp và tương đương do các Bộ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp Sở, Ban, ngành do Tỉnh quản lý (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006) đã đến và quá tuổi nghỉ hưu (kèm theo Mẫu số 3 - BNV).

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty (công ty) chỉ đạo cơ quan làm công tác tổ chức - cán bộ báo cáo các danh sách về Bộ Nội vụ trước ngày 01 tháng 8 năm 2006 để tổng hợp báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, CCVC

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

 


Tên đơn vị:……………………

Mẫu số 1 - BNV

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

DIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ NHIỆM, QUẢN LÝ ĐẾN VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006)

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Dự kiến nghỉ hưu vào ngày, tháng năm nào

Dự kiến kéo dài thời gian công tác quản lý

Ghi chú

Lý do

Thời gian kéo dài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên đơn vị:……………………

Mẫu số 2 - BNV

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

DIỆN BỘ NỘI VỤ THỎA THUẬN BỔ NHIỆM ĐẾN VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006)

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Ngày tháng năm thôi giữ chức vụ LĐ, quản lý

Dự kiến kéo dài thời gian công tác, không làm quản lý

Ghi chú

Lý do

Thời gian kéo dài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tên đơn vị:……………………

Mẫu số 3 - BNV

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CẤP CỤC, VỤ, VIỆN,
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẾN VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2006)

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Học hàm, học vị

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ ngoại ngữ

Ý kiến của Bộ, ngành

Ghi chú

Hưu

Kéo dài

Thời gian kéo dài khi thôi quản lý

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)