Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2644 TCT/NV2
V/v: Thuế môn bài và tiền thuê đất đối với các điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TW

Vừa qua có một số địa phương có công văn hỏi về nghĩa vụ nộp tiền thuê đất và thuế môn bài của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã thuộc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số: 478/CP-NN ngày 31/5/2001 của Chính phủ về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất xây dựng các điểm Bưu điện - Văn hóa xã quy định: " Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, cho phép áp dụng hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các điểm Bưu điện - Văn hóa xã ". Như vậy đất sử dụng để xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất. Trường hợp sử dụng một phần đất vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ ngoài mục đích sử dụng khi giao đất thì phải nộp tiền thuê đất đối với phần đất sử dụng vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Theo quy định tại điểm 2, Mục I Thông tư số 69 TC/TCT ngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính thì điểm Bưu điện - Văn hóa xã phải nộp thuế môn bài với mức 550.000 đồng/năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
- VP.B (TCT)
- Lưu: HC, NV2

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc