Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2630/VPCP-NC
V/v thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và nhng năm tiếp theo

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 549/BC-BQP ngày 02 tháng 3 năm 2021 báo cáo kết quả thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và nhng năm tiếp theo và ý kiến của các Ban: Tổ chức Trung ương (văn bản số 171-CV/BTCTW ngày 18 tháng 3 năm 2021), Tuyên giáo Trung ương (văn bản số 137/BTGTW ngày 12 tháng 3 năm 2021), các Bộ: Nội vụ (văn bản số 1006/BNV-ĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1649/BKH&ĐT-QPAN ngày 24 tháng 3 năm 2021), Tài chính (văn bản số 3392/BTC-VI ngày 02 tháng 4 năm 2021), Giáo dục và Đào tạo (văn bản số 1301/BGDĐT-GDĐH ngày 05 tháng 4 năm 2021), Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 917/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02 tháng 4 năm 2021), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (văn bản số 272-CV/HVCTQG ngày 22 tháng 3 năm 2021), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo và quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 với số lượng tại Phụ lục VI báo cáo nêu trên của Bộ Quốc phòng.

2. Các Bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân các tỉnh, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Đề án tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Vũ Đức Đam (đ báo cáo);
- Ban Tổ chức TƯ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB&XH, CA , NV, TC;
- Học viện Chính trị quốc gia HCM;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý
TTg, Vụ TH;
- Lưu: VT, NC (2). Chính

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành