Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ
TRUNG ƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2608/VSDTTƯ-TCQG
V/v tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố;
- Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương triển khai tiêm chủng các mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên; Căn cứ vào đăng ký nhu cầu vắc xin của các tỉnh/TP cho tháng 11/2022 theo Công văn số 2401/VSDTTƯ-TCQG ngày 20/10/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ban hành Quyết định số 1153/QĐ-VSDTTƯ phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 181 (489.900 liều) và điều chuyển vắc xin phân bổ đợt 176 của Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng (14.100 liều) cho 51 tỉnh/TP trong toàn quốc.

Ngày 16/11/2022, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận được Văn bản xin điều chuyển hoặc không tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 đợt 181 của một số đơn vị: Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang và Hậu Giang. Hiện nay, tất cả các tỉnh/TP đều cần tiếp nhận vắc xin và nỗ lực triển khai. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Chương trình TCMR chưa thể điều phối vắc xin giữa các địa phương. Để sử dụng hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 nêu trên, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị:

- Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố tham mưu, báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 địa phương để tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền, ban ngành đoàn thể tăng cường nguồn lực, khẩn trương tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, cung ứng cho tuyến dưới và tổ chức tiêm chủng sử dụng hiệu quả vắc xin.

- Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur phối hợp để tăng cường điều phối giữa các địa phương trong khu vực phụ trách.

- Trường hợp các tỉnh, thành phố không đồng ý tiếp nhận vắc xin được phân bổ đợt 181, đề nghị các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản báo cáo Bộ Y tế cụ thể tình hình triển khai và lý do không tiếp nhận vắc xin.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
- Cục/Vụ: YTDP, QLD, KHTC, HTQT (để
báo cáo);
- Lưu HCVT, TCQG.

VIỆN TRƯỞNG
Đặng Đức Anh