Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra nếp xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 hướng dẫn việc đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp; trên cơ sở thống nhất cơ sở xác định nếp với Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm: đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Công an) tại buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 21/4/2020, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với các lô hàng nếp (bao gồm: gạo nếp, thóc nếp và tấm nếp) được hệ thống phân luồng đỏ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế mà căn cứ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hàng xuất khẩu do cơ quan kiểm dịch cấp hoặc Giấy chứng nhận khử trùng do tổ chức có chức năng được chỉ định cấp trong đó có xác định chủng loại gạo để thông quan.

2. Để tránh xảy ra gian lận, Cục Hải quan tỉnh, thành phố cần áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Cục QLRR (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành