Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 259/BXD-VLXD
V/v: cấp phép khai thác mỏ đá hoa khu vực đồi Eo Cát xã Tân Xuân huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 388/VPCP-KTN ngày 18/01/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép khai thác, chế biến mỏ đá vôi trắng (đá hoa) tại khu vực đồi Eo Cát, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực đá vôi trắng khu vực đồi Eo Cát, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An được Tổng công ty Đông Bắc-Bộ Quốc phòng thăm dò nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng, felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008.

Khu vực mỏ đá vôi trắng trên được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò số 1728/GP-BTNMT ngày 01/9/2009 cho Tổng công ty Đông Bắc và Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt trữ lượng cấp 121+122 là 1,96 triệu m3 đá có cỡ khối trên 0,4 m3 làm đá ốp lát và 13,3 triệu tấn đá có cỡ khối nhỏ hơn 0,4 m3 sử dụng kết hợp làm bột carbonatcanxi (tại Quyết định số 803/QĐ-HĐTLKS ngày 12/5/2011).

Dự án khai thác mỏ đá vôi trắng khu vực đồi Eo Cát với mục tiêu cung cấp nguyên liệu đá hoa làm đá ốp lát và bột đá trắng. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, riêng dự án Nhà máy chế biến bột đá trắng đã được phê duyệt “Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo phục hồi môi trường” tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND.ĐC ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Nghệ An và được Công ty cổ phần P&Q Đầu tư Xây dựng và Thương mại thẩm định.

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cấp phép khai thác khu vực đá vôi trắng nêu trên phục vụ dự án sản xuất bột carbonatcanxi theo quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị Tổng công ty Đông Bắc cần sớm bổ sung dự án khai thác, chế biến đá ốp lát để nhằm sử dụng hiệu quả phần trữ lượng đá vôi trắng làm đá ốp lát được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt và cần phân định rõ ranh giới khu vực đá hoa để khai thác làm đá ốp lát.

Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: CT, TNMT;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Tổng công ty Đông Bắc;
- Lưu VT, VLXD, 5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam