Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/VPCP-NN
V/v phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 90/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 682/BTC-HCSN ngày 17 tháng 01 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1586/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 12 tháng 3 năm 2020) trình phê duyệt Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên, trong đó lưu ý làm rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Kế hoạch này; trên cơ sở đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: PL, KTTH, CN, NC, V.I; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục