Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/TCHQ-TXNK
V/v thông tin tờ khai xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh thông tin liên quan đến việc xác nhận thực xuất hàng hóa để phục vụ công tác thanh khoản, hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Hệ thống eCustoms5 chưa cho phép cán bộ hải quan ở Chi cục Hải quan này tra cứu thông tin hàng hóa đã qua khu vực giám sát ở Chi cục Hải quan khác. Vì vậy, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 437/TCHQ-TXNK ngày 15/01/2016 của Tổng cục Hải quan để xác định thông tin đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tạm nhập tại một Chi cục Hải quan nhưng đăng ký tờ khai tái xuất tại một Chi cục Hải quan khác (khác mã đơn vị hải quan).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng