Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/UBDT-KHTC
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Dân tộc, Cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thông tư số 02/2018/TT-UBDT , ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong năm 2019, các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc đã thực hiện chế độ báo cáo và gửi về Ủy ban dân tộc qua đường công văn và qua địa chỉ email của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc (email: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn). Tuy nhiên, các báo cáo vẫn chưa đầy đủ, còn nhiều tỉnh chưa nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo. Để khắc phục, Ủy ban Dân tộc hướng dẫn các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong năm 2020 như sau:

1. Danh mục báo cáo và thời hạn gửi báo cáo theo trình độ thời gian

TT

Ký hiệu biểu

Tên biểu

Kỳ báo cáo

Ngày nhận báo cáo

1

2

3

4

5

1.

07.N/BC- UBDT

Số lượng công chức trong cơ quan công tác dân tộc các cấp

Năm 2019

Ngày 15/3/2020

2.

09.N/BC-UBDT

Số công chức, viên chức trong cơ quan công tác dân tộc các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân tộc, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và đào tạo khác

Năm 2019

Ngày 15/3/2020

3.

04.N/BC- UBDT

Số lượng, tỷ lệ các thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới

Năm 2019

Ngày 15/3/2020

4.

05.N/BC- UBDT

Hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc thiểu số

Năm 2019

Ngày 15/3/2020

5.

01.N/BC- UBDT

Tổng hợp số lượng trường, lớp, giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông

Năm học 2020-2021

Ngày 15/11/2020

6.

02.N/BC- UBDT

Học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi

Năm học 2020-2021

Ngày 15/11/2020

7.

03.N/BC- UBDT

Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban

Năm học 2019-2020

Ngày 15/11/2020

2. Về hình thức gửi báo cáo

Ủy ban Dân tộc đã hoàn thiện phần mềm chế độ báo cáo điện tử. Vì vậy, đề nghị các Ban Dân tộc thực hiện báo cáo thống kê bằng 02 hình thức: bằng văn bản và qua phần mềm chế độ báo cáo điện tử.

Báo cáo bằng văn bản có thể bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; văn bản điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và được gửi về Ủy ban Dân tộc qua trục liên thông văn bản và qua địa chỉ email: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn.

Báo cáo qua phần mềm chế độ báo cáo điện tử được thực hiện trên website tại địa chỉ http ://thongkedantoc.vn.

3. Để được hướng dẫn truy cập phần mềm chế độ báo cáo, đề nghị các Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh đăng ký thông tin đầu mối theo dõi chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo mẫu kèm theo công văn này và gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/3/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Ban Dân tộc trao đổi với Vụ Kế hoạch - Tài chính qua địa chỉ email: vukehoachtaichinh@cema.gov.vn hoặc đầu mối cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng phần mềm:

- Đ/c Vũ Minh Trang, số điện thoại: 0356.242.186 - Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Đ/c Phạm Ngọc Hoan, số điện thoại: 0916.629.585 - Cán bộ Kỹ thuật phần mềm.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐẦU MỐI THEO DÕI CÔNG TÁC THỐNG KÊ DÂN TỘC

(Kèm theo Công văn số 253/UBDT-KHTC, ngày 04/3/2020 của Ủy ban Dân tộc)

1. Tên Cơ quan:

2. Đơn vị đầu mối thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc:

3. Lãnh đạo Ban Dân tộc phụ trách công tác thống kê dân tộc:

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Địa chỉ email:

4. Lãnh đạo Phòng phụ trách công tác thống kê dân tộc:

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Địa chỉ email:

5. Chuyên viên trực tiếp phụ trách công tác thống kê dân tộc:

Họ và tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Địa chỉ email: