Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 252/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí thẩm định đồ án quy hoạch

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Trả lời văn bản số 05/SXD-QH.HT ngày 04/01/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện chi phí thẩm định đồ án quy hoạch, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các đồ án quy hoạch thuộc nguồn vốn Ngân sách hoặc nguồn vốn khác thì Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên để chuyển trả chi phí thẩm định đồ án quy hoạch (chuyển toàn bộ chi phí hay thanh toán chi phí căn cứ vào hồ sơ thanh toán tùy theo hình thức hợp đồng và nội dung trong hợp đồng ký kết).

2. Về sử dụng chi phí thẩm định, chi phí quản lý lập quy hoạch thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành của Bộ Tài chính.

Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Sở Tài chính tỉnh để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQH, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn