Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2512/TCHQ-GSQL
V/v giám sát thí điểm tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở A Pa Chải tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

Thực hiện văn bản số 02/TB-VPCP ngày 05/01/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép tiếp tục thí điểm tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh và các loại hàng hóa khác qua Lối mở A Pa Chải đến hết ngày 31/12/2019 (không gia hạn bổ sung); trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại công văn số 653/UBND- KT ngày 14/3/2019 và báo cáo kết quả kiểm tra thực tế các địa điểm dự kiến tập kết sang tải hàng hóa tại công văn số 348/HQĐB-NV ngày 12/4/2019 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên thì địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại xã Mường Mươn, huyện Mường Chà và bãi tập kết hàng hóa tại xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên được Tổng cục Hải quan công nhận tạm thời tại Quyết định số 1579/TCHQ-GSQL ngày 15/5/2017, hiện nay, do Công ty TNHH Lâm My đầu tư xây dựng đã đảm bảo điều kiện quản lý đối với hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Điện Biên tiếp tục bố trí lực lượng thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định, thời gian đến 31/12/2019.

2. Để đảm bảo công tác quản lý hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Điện Biên ban hành quy định về giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, tái xuất phải sang tải tại các địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa để xuất khẩu, tái xuất qua Lối mở A Pa Chải như dự thảo gửi kèm công văn số 348/HQĐB-NV ngày 12/4/2019, theo đó, phương tiện vận tải hàng hóa khi sang tải phải đảm bảo điều kiện để niêm phong hải quan, việc bàn giao hàng hóa từ địa điểm Mường Mươn, huyện Mường Chà lên địa điểm Xín Thầu, huyện Mường Nhé phải lập Biên bản theo mẫu, có ký nhận và lưu hồ sơ theo quy định.

3. Đối với việc xác nhận hàng hóa thực xuất theo mã cửa khẩu: VNPITL. Tên rút gọn trên hệ thống: LOI MO A PA CHAI và mã Hải quan 12G1 để thực hiện quản lý nghiệp vụ tờ khai trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết, thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo kịp thời để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Điện Biên (p/h chỉ đạo);
- Cty TNHH Lâm My (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL ( 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành