Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2499/HQHCM-GSQL
V/v nhập khẩu linh kiện đã qua sử dụng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Laser Ưu Việt (MST: 0305287484)
(22 - 24, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới Him Lam, quận 7, TP.HCM)

Phúc đáp công văn số 19/0520/CVXNK-OLAS ngày 21/8/2020 của Quý Công ty về việc hướng dẫn nhập khẩu linh kiện đã qua sử dụng. Về vấn đề này, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:

Theo Điều 1 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định:

"1.Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sản xuất tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

2. Quyết định này không áp dụng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 ...

i) Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

k) Máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà các bộ, cơ quan ngang bộ đã có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý"

Ngày 07/8/2019, Bộ Khoa học - Công nghệ có công văn số 2336/BKHCN-ĐTG về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTG ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng thì trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành có phạm vi áp dụng cụ thể bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của máy móc, thiết bị đó thì các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này đã qua sử dụng sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. Tuy nhiên, trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành có phạm vi áp dụng cụ thể không bao gồm linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của máy móc, thiết bị đó, đồng thời các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 3 của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg thì các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thực hiện theo Điều 8 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2020.

Công ty đối chiếu các quy định trên và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan với thực tế hàng hóa để xác định hàng hóa nhập khẩu có thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Quá trình thực hiện Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Cục trưởng để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (03). Định.

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Thái Thiện