Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24943/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế đối với hoạt động mua bán nợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Việt Tín
(Địa chỉ: 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - MST: 0102328953)

Trả lời văn bản hỏi số 02/CV-TCKT đề ngày 10/4/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Việt Tín (gọi tắt là “Công ty”) đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế đối với hoạt động mua bán nợ. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

…”

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

đ) Bán nợ;

…”

+ Tại Điều 11 quy định về Thuế suất 10%.

Truông hợp Công ty đối tác có hoạt động bán nợ theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Công ty bán nợ thực hiện lập hóa đơn theo quy định. Trường hợp Công ty kinh doanh hoạt động mua nợ, phát sinh phí giao dịch với bên bán nợ thì phải xuất hóa đơn giao cho công ty bán nợ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với dịch vụ mà đơn vị cung cấp và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Trường hợp Công ty có vướng mắc về chính sách thuế, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 8 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Việt Tín được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT8;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 24943/CTHN-TTHT năm 2024 chính sách thuế đối với hoạt động mua bán nợ do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

  • Số hiệu: 24943/CTHN-TTHT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội
  • Người ký: Nguyễn Hồng Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản