Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24940/CTHN-TTHT
V/v chứng từ đ ghi nhận chi phí hợp lý đối với chương trình tích điểm tặng tiền của cửa hàng tiêu chuẩn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

 

Kính gửi: Công ty TNHH Phát triển Deli Việt Nam
(Địa chỉ: 189 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ Hà Nội, MST: 2301267096)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 1942024-DELIVN ngày 19/04/2024 của Công ty TNHH Phát triển Deli Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) về chứng từ để ghi nhận chi phí hợp lý đối với chương trình tích điểm tặng tiền của cửa hàng tiêu chuẩn. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT hướng dẫn trường hợp không phải kê khai nộp thuế như sau.

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm c tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyn nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi đ lập chứng từ chi tiền.

…"

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“...1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chng từ hp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…"

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty phát sinh khoản chi trả thưởng bằng tiền mặt (3 triệu đồng) cho khách hàng khi khách hàng mua đơn hàng tích lũy với số tiền từ 150 triệu đồng thì Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra Thuế số 5 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Phát triển Deli Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT5;

- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Thái

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 24940/CTHN-TTHT năm 2024 chứng từ để ghi nhận chi phí hợp lý đối với chương trình tích điểm tặng tiền của cửa hàng tiêu chuẩn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  • Số hiệu: 24940/CTHN-TTHT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội
  • Người ký: Nguyễn Hồng Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản