Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2482/BCT-KH
V/v quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo
(Địa chỉ: Tầng 6, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp theo Công văn số 2367/VPCP-ĐMDN về việc hướng dẫn thực hiện theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP , Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 2 và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư có thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP .

2. Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư: Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

3. Công ty cổ phần công nghệ Sapo là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên/cổ đông nên theo quy định trên, Công ty là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, Công ty phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động bán lẻ tại trụ sở chính.

Bộ Công Thương hướng dẫn để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Vụ TTTN;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Dương Duy Hưng