Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/HQHCM-GSQL
V/v trả lời công văn số 1708/2020/CV về hướng dẫn cách thể hiện thông tin tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KARCHER.
(Địa chỉ: 811A-811B Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM)

Phúc đáp công văn số 1708/2020/CV ngày 17/8/2020 của Doanh nghiệp về việc đề nghị hướng dẫn cách thể hiện thông tin tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Điều 24, Điều 27 và Phụ lục VII Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó cục trưởng (để báo cáo);
- Cục GSQL về HQ (để báo cáo);
- Phòng CNTT (
để đăng Website);
- Lưu: VT, GSQL. Dung(3b)
.

TL. CỤC TRƯỞNG
KT TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Đặng Thái Thiện

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN