Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2468/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Thái An

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 2599/VPCP-ĐMDN ngày 01/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị trong đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế Thái An. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú (10) khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: (i) tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu; (ii) tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề của Quý Công ty, nếu hợp đồng xây lắp của nhà thầu đã thực hiện có quy mô, bản chất và độ phức tạp tương tự hoặc cao hơn gói thầu đang xét thì được coi là hợp đồng tương tự để xem xét, đánh giá theo hướng dẫn nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản số 2599/VPCP-ĐMDN ngày 01/4/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Số 120, Phổ Quang, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu VT, Cục QLĐT (Đ6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương