Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2462/VPCP-NN
V/v xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 652/BKHCN-CNCHL ngày 25 tháng 3 năm 2021 xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc xác định tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn trả tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo nêu trên, trường hợp còn vướng mắc yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền phương án giải quyết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KGVX, KTTH, PL;
- Lưu: VT, NN (2)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục