Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v: báo cáo công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;

Căn cứ Công văn số 5735/BGDĐT-NGCBQLD ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2013-2014 theo những nội dung sau:

1. Nội dung báo cáo

- Kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua: các hoạt động triển khai của địa phương và kết quả đạt được.

- Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục: tình hình xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhân lực Ngành Giáo dục tại địa phương; hình thức quản lý và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ đang được áp dụng; thực trạng quản lý, sử dụng phần mềm quản lý nhân sự PMIS tại các cơ sở giáo dục, các phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo.

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: về số lượng (báo cáo theo phụ lục 1), về chất lượng và đánh giá kết quả thực hiện.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: tình hình thực hiện các văn bản quy định của cấp trên; các quy định đặc thù của địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Những đề xuất về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

2. Thời hạn và nơi nhận báo cáo

- Thời hạn: Trước ngày 20 tháng 6 năm 2014.

- Nơi nhận báo cáo: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Trần Kiều Hương, điện thoại: 0916601315, Email: tkhuong@moet.edu.vn

 


Nơi nhận:
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, Cục NGCBQLGD (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

Phụ lục 1

Đơn vị: .......................................................

SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC THAM GIA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo Công văn số     /BGDĐT-NGCBQLGD ngày    tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị tính: người

Cấp học

Quy mô đội ngũ

Số lượt người tham gia đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tổng số

GV

CBQL CSGD

Đào tạo dài hạn

(từ 01 năm trở lên)

Tham gia tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (*)

Tham gia tập huấn do sở/phòng giáo dục và đào tạo tổ chức

Tham gia tập huấn do trường tổ chức

GV

CBQL CSGD

GV

CBQL CSGD

GV

CBQL CSGD

GV

CBQL CSGD

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kí tên, đóng dấu)

 

Ghi chú

(*): Bao gồm các đợt tập huấn do các vụ, cục, dự án, chương trình thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Các từ viết tắt:

- GV: Giáo viên

- CBQLCSGD: Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục