Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2456/HQHCM-TXNK
V/v hướng dẫn phân loại và thủ tục nhập khẩu mặt hàng Tai nghe loại nhét tai, kết nối bằng bluetooth

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM & DV công nghệ Cửu Long.
(Đ/c: số 37, đường Lê Quốc Hưng, phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1808/2020/MK-HQ ngày 18/8/2020 về việc hướng dẫn phân loại hàng hóa và thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng: Tai nghe loại nhét tai, kết nối bằng bluetooth, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ: “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ nội dung nhóm 85.17: “Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.”

Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 85.17:

Nhóm này bao gồm các thiết bị truyền hoặc nhận lời nói hoặc các âm thanh khác, hình ảnh hoặc các dữ liệu khác giữa hai điểm bởi sự biến đổi của một dòng điện hoặc sóng quang lan truyền trong mạng hữu tuyến hay là các sóng điện từ trong mạng không dây. Tín hiệu có thể là tín hiệu tương tự hoặc là tín hiệu số. Các mạng, có thể được nối với nhau, bao gồm điện thoại, điện báo, vô tuyến điện thoại, vô tuyến điện báo, mạng cục bộ hoặc mạng diện rộng.”

Căn cứ theo nội dung hướng dẫn phân loại nêu trên, tham khảo nội dung công văn số 6895/TCHQ-TXNK ngày 04/11/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng tai nghe không dây”. Trường hợp xác định mặt hàng Tai nghe loại nhét tai, kết nối bằng bluetooth” thiết bị dùng để truyền và nhận tín hiệu âm thanh với các thiết bị điện tử khác như điện thoại, máy tính...thông qua kết nối không dây bluetooth thì phù hợp thuộc nhóm 85.17.

Để có cơ sở khai báo hải quan, đề nghị công ty nghiên cứu các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên, căn cứ hồ sơ và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa thực tế nhập khẩu để xác định mã số phù hợp. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

2. Hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu hàng hóa:

- Về chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Tai nghe loại nhét tai, kết nối bằng bluetooth không thuộc Danh mục cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 25/10/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông.

- Về chính sách kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa: Đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu với Luật Chất lượng, sản phẩm, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin và truyền thông với thực tế hàng hóa để thực hiện.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý doanh nghiệp được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK. (Thành.03 bản).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Quốc Toản