Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2456/BTC-TCHQ
V/v thủ tục hải quan hàng nhập khẩu dự án ODA

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND TP. Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: 29 Lê Quý Đôn, phường 7 quận 3, Tp. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 74/BQLĐSĐT-BQLDA1 ngày 13/01/2014 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị về thủ tục hải quan của hàng nhập khẩu miễn thuế phục vụ dự án vốn ODA. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Vấn đề Ban Quản lý Đường sắt đô thị nêu, Bộ Tài chính đã có công văn số 16426/BTc-TCHQ ngày 27/11/2013 hướng dẫn thực hiện. Trường hợp các đơn vị nhập khẩu hàng hóa không cung cấp được bản chính “Công hàm vay vốn VNXIV-3 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ngày 20/03/2007” cho cơ quan hải quan đối chiếu khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho Dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, thì không phải xuất trình bản chính nhưng Ban Quản lý Đường sắt đô thị phải có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của bản sao chụp Công hàm cung cấp cho cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính trả lời để Ban Quản lý Đường sắt đô thị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC, Vụ HTQT, Cục QLN&TCĐN (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (14).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2456/BTC-TCHQ năm 2014 thủ tục hải quan hàng nhập khẩu dự án ODA do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2456/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/02/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/02/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản