Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2444/VPCP-CN
V/v Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 2633/BGTVT-CQLXD ngày 30 tháng 3 năm 2021) về tình hình công tác bàn giao Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để đưa công trình vào khai thác phục vụ nhân dân Thủ đô, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, CA, TNMT, NG, TP, TTTT, KHCN;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
- Các Vụ: QHQT, KTTH, NC, TH, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2).THH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục