Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2441/BXD-QLN
V/v: Triệu tập cán bộ tham dự hội nghị tập huấn về Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 21 tháng 10 năm 2010, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2071/BXD-QLN yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương đăng ký danh sách cán bộ tham dự đợt tập huấn về nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Căn cứ vào danh sách đăng ký của các Sở Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo triệu tập các cán bộ của Sở Xây dựng các địa phương tham dự đợt tập huấn các chính sách nêu trên.

Thời gian tập huấn: 01 ngày, bắt đầu từ 8giờ sáng ngày 15/12/2010 (thứ 4);

Địa điểm tập huấn: Hội trường tầng 3 Bộ Xây dựng- số 37 Lê Đại Hành - TP. Hà Nội.

Yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương cử cán bộ tham gia tập huấn theo thành phần đã đăng ký và đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam