Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2414/BCT-TTTN
V/v thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 (gọi là Quyết định 194/QĐ-TTg), Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân tỉnh) phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao đơn vị làm đầu mối, chủ trì (gọi là đơn vị Chủ trì) phối hợp các sở, ngành trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ, dự án của Quyết định 194/QĐ-TTg.

2. Chỉ đạo đơn vị Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số việc sau:

- Căn cứ tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản; điều kiện, khả năng, nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ kinh doanh nông sản tại địa phương để tổ chức thực hiện các Dự án của Quyết định 194/QĐ-TTg: xây dựng các kênh tiêu thụ nông sản theo chuỗi liên kết bền vững; truy xuất nguồn gốc nông sản; xây dựng kho ngoại quan dự trữ, bảo quản nông sản và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu ở khu vực cửa khẩu; xây dựng kho trữ nông sản có sự tham gia của doanh nghiệp phân phi;

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện chính sách về phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản (trực tiếp ưu đãi, hỗ trợ các chủ th tham gia liên kết tiêu thụ nông sản); chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

- Tổng hợp các Dự án thực hiện trên địa bàn (trong đó nêu rõ tính cấp thiết của việc thực hiện, nguồn lực thực hiện: ngân sách địa phương, vốn đối ứng của của doanh nghiệp hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đ thực hiện, chủ thể và mặt hàng nông sản lựa chọn đ tham gia liên kết...); tng hp nhu cầu kinh phí triển khai các dự án giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Công Thương (trước ngày 30 tháng 5 năm 2021) xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Phối hợp Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) để thực hiện các dự án: (i) Bản đ s hóa sản xuất nông sản và các điểm bán nông sản an toàn, điểm bán sản phẩm OCOP, (ii) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kinh doanh nông sản cho các chủ thể tham gia kênh tiêu thụ nông sản, (iii) Thông tin và dự báo thị trường nông sản, (iv) Truyền thông về mô hình kinh doanh nông sản an toàn, hiệu quả và (v) Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh tiêu thụ nông sản.

4. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn vn hợp pháp khác:

- y ban nhân dân các tỉnh cân đối ngân sách địa phương (theo Luật Ngân sách Nhà nước) đ ưu tiên, phân bổ và giao cho đơn vị Chủ trì thực hiện các dự án của Quyết định 194/QĐ-TTg hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025;

- Tăng cường huy động nguồn tài lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật, đồng thời lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, khuyến nông và chương trình khoa học và công nghệ khác có liên quan đ thực hiện.

5. Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả thực hiện Quyết định 194/QĐ-TTg, gửi Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến, phản ánh kịp thời đ Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền (thông tin liên hệ: Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.222.05.359, 0906725555; mail: trungdt@moit.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Nông nghiệp (VPCP);
- SCT các tỉnh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải