Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/TCHQ-TXNK
V/v kiến nghị của Công ty TNHH DK CODING

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH DK CODING.
(Tầng 4, tòa nhà Hùng Hương, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 462/VPCP-ĐMDN ngày 16/1/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH DK CODING đối với kết quả phân tích phân loại mặt hàng “Dung dịch vệ sinh máy in, 1 lít/ lọ, WL-220 WASH ( chứa 2-Butanone 80-84.9%)” nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 10260811390/A12 ngày 25/4/2019. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/02/2020 Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo số 845/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa nhập khẩu nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DK CODING để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo)
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương