Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2408/VPCP-KGVX
V/v triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 471/LĐTBXH-NCC ngày 24 tháng 02 năm 2021 và văn bản số 623/LĐTBXH-NCC ngày 09 tháng 3 năm 2021 về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh người có công với cách mạng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh:

a) Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo phân công.

- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2021.

b) Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo phân công.

- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2021.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- VP Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệ
p, Trợ TTg, TGĐ TTĐTCP, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp