Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/TTg-NN
V/v đính chính Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.

Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Tại dòng thứ 1 từ dưới lên trang 4 (thuộc nội dung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg) viết là: “1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2019”.

Nay xin sửa lại là: “1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2020”./.

 

 

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
, CHỦ NHIỆM VPCP
Mai Tiến Dũng