Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/BCA-C81
V/v thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 1461/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (Đề án), trong đó giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện công tác này. Tuy nhiên, đến nay (ngày 30/9/2017) mới có 22/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

Để tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật, Bộ Công an đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của địa phương. Trong đó, cần chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về tha tù trước thời hạn có điều kiện; các biện pháp quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phương án bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, kinh phí hỗ trợ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Bộ Công an đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nội dung nêu trên. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị gửi về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) trước ngày 30/10/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, C81(C86).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn