Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2381/BKHĐT-KTCN
“V/v xác nhận khả năng sản xuất trong nước xe ô tô bán tải chuyên dùng.”

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an

Trả lời công văn số 548/C08-P3 ngày 21/02/2019 của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an về việc xác nhận trong nước chưa sản xuất được loại xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux TGL126L-DTTSKV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo công văn 548/C08-P3 ngày 21/02/2019, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã ký Hợp đồng số 06-TCPTQH/HĐMBHHNK/C08-VN&HH ngày 27/12/2018 với Liên danh nhà thầu Việt Nhật-Hiệp Hòa về nhập khẩu 80 xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux TGL126L-DTTSKV, sản xuất từ năm 2018 trở đi, xuất xứ Thái Lan, sử dụng nhiên liệu xăng, với các thiết bị chuyên dùng đồng bộ đặc chủng: đèn phát tín hiệu ưu tiên, âm ly ….. phục vụ công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ (theo Quyết định số 5592/QĐ-BCA-C08 ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán dự án "Tăng cường phương tiện cho lực lượng Cảnh sát giao thông cấp quận, huyện").

Theo Bảng chủng loại ô tô sản xuất lắp ráp hiện tại của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đang sản xuất (tại văn bản số 441B/2018/TMV-GA ngày 11/03/2019) thì không có loại xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux được sản xuất trong nước.

Đối chiếu với phụ lục I - Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 (có hiệu lực từ ngày 15/5/2018, thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì loại xe ô tô bán tải chuyên dùng nhãn hiệu Toyota Hilux TGL126L-DTTSKV đến nay chưa có đơn vị nào đăng ký sản xuất được trong nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Cục Cảnh sát giao thông biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ QPAN;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KTCN (H5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đặng Quang Tư