Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2373/UBND-XD
Về việc công bố giá xây dựng công trình

Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Liên sở: Xây dựng - Tài chính

Căn cứ Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ ý kiến của tập thể UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban sáng ngày 29/10/2007;

Xét đề nghị của Liên ngành: Xây dựng - Tài chính - Kế hoạch Đầu tư - Kho bạc Nhà nước tại mục III, Tờ trình số 47/TTr-LN ngày 26/10/2007 về việc công bố giá vật liệu xây dựng và giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh;

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Từ ngày Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản về đơn giá xây dựng công trình, thẩm định phê duyệt dự toán chi phí liên quan đến dự án đầu tư, quy hoạch có hiệu lực, giao liên sở: Xây dựng - Tài chính công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu,... trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại điểm 2.2.4 khoản 2.2 mục 2 phần III Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007.

UBND tỉnh báo để Sở Xây dựng, Sở Tài chính biết, thực hiện theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh