Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2372/VPCP-CN
V/v ban hành Quyết định quy định Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 227/BVHTTDL-VHCS ngày 26 tháng 11 năm 2020) và ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 800/BTP-VĐCXDPL ngày 22 tháng 3 năm 2021) về việc ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, trình tự công nhận phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn đô thị văn minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên và ý kiến các cơ quan tại cuộc họp ngày 22 tháng 3 năm 2021 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, để hoàn thiện hồ sơ “Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện” theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 345/TB-VPCP ngày 26 tháng 9 năm 2020 theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 đế thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.

2. Các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp, có ý kiến kịp thời để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh
Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, CA, YT, NV, CT, TT&TT,
GD&ĐT, LĐTB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, các Vụ: TH, NN, KGVX, NC, QHĐP, PL;
-
Lưu: VT, CN (2b). Tuấn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn