Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2343/BCT-XTTM
V/v đề xuất đề án thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ về xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, được Th tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện từ năm 2003. Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Để triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Chương trình theo quy định tại các Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Quý Cơ quan xây dựng và đề xuất đề án thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

- Quy trình xây dựng đề án: căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Qun lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương, Điều 6 Quyết định số 30/2019/QĐ-TTgĐiều 3 Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

- Nội dung đề xuất của đề án: căn cứ theo quy định tại Điều 16, 18, 19 Nghị định số 28/2018/NĐ-CPĐiều 5 Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg.

Đề án thực hiện Chương trình xin gửi về Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 theo địa chỉ: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương; 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (024) 3934 8145 (máy lẻ: 76, 77); Người liên hệ: Anh Nguyễn Tuấn Tú (DĐ: 0913693959); Email: thqg@vietrade.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải