Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/VPCP-NN
V/v Báo cáo giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có Báo cáo số 1562/BC-UBKHCNMT14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 về giám sát tình hình triển khai thi hành Luật Thủy sản. Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển nghiên cứu Báo cáo nêu trên của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; căn cứ chức năng, phạm vi thẩm quyền của mình chủ động triển khai, phối hợp chặt chẽ thực hiện các giải pháp phù hợp. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục