Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2332/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 698/CT-KK&KTT ngày 6/6/2011 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1, khoản 1.2.1, khoản 2.1.1, Mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập”.

“Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng ký của đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế lũy tiến từng phần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhà nước”.

“Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng”

Theo hướng dẫn tại khoản d1, điểm 3, Điều 14 chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ thì:

“Nơi nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Đối với đơn vị trả thu nhập là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh: nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh”.

Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp các tổ chức chi trả thu nhập như ngân hàng, bảo hiểm nếu có chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân thì thực hiện khấu trừ thuế và kê khai thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn nêu trên, nơi nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan chi trả thu nhập.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2332/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2332/TCT-TNCN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/07/2011
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/07/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản