Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/BNN-TCCB
V/v tiếp tục rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thanh tra Bộ;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Phòng, chống thiên tai;
- Các Cục: Thú y, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Điều phối Trung ương CTMTQG NTM.

Ngày 11/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 233/BNN-TCCB về việc triển khai rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Đến nay, đã có 12/15 đơn vị gửi kết quả rà soát về Bộ (03 đơn vị chưa gửi kết quả rà soát là Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Văn phòng Điều phối Trung ương CTMTQG NTM).

Trên cơ sở Biểu mẫu hướng dẫn của Bộ, các đơn vị đã thực hiện rà soát đối với từng báo cáo theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của chế độ báo cáo để xác định danh mục báo cáo cần loại bỏ; danh mục báo cáo cần tiếp tục duy trì; danh mục báo cáo cần sửa đổi, bổ sung hoặc báo cáo gộp vào báo cáo khác. Tuy nhiên, các đơn vị đều chưa xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với từng báo cáo.

Để có cơ sở tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa gửi lấy ý kiến của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung cụ thể theo Phụ lục gửi kèm và gửi kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Hà Công Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Hồng Giang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ

1. Báo cáo....

- Lý do:

- Kiến nghị thực thi: [đề nghị nêu rõ nội dung sửa đổi Điều, khoản, điểm... tại văn bản quy định về chế độ báo cáo]

2. Báo cáo....

- Lý do:

- Kiến nghị thực thi: [sửa đổi Điều, khoản, điểm... tại văn bản quy định về chế độ báo cáo]

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Báo cáo....

- Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể:

1. Tên báo cáo:

2. Thời điểm chốt số liệu báo cáo:

3. Thời điểm gửi báo cáo:

4. Hình thức báo cáo

5. Nội dung báo cáo:

6. Đề cương báo cáo: [đề nghị xây dựng đề cương cụ thể đối với từng báo cáo]

7. Mẫu bảng, biểu số liệu báo cáo: [nếu có, đề nghị xây dựng biểu mẫu chi tiết]

8. Đối tượng phải thực hiện báo cáo:

9. Tần suất báo cáo:

- Kiến nghị thực thi: [đề nghị nêu rõ điều, khoản, điểm cần sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy định về chế độ báo cáo]

2. Báo cáo....

- Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể:

1. Tên báo cáo:

2. Thời điểm chốt số liệu báo cáo:

3. Thời điểm gửi báo cáo:

4. Hình thức báo cáo

5. Nội dung báo cáo:

6. Đề cương báo cáo: [đề nghị xây dựng đề cương cụ thể đối với từng báo cáo]

7. Mẫu bảng, biểu số liệu báo cáo: [nếu có, đề nghị xây dựng biểu mẫu chi tiết]

8. Đối tượng phải thực hiện báo cáo:

9. Tần suất báo cáo:

- Kiến nghị thực thi: [đề nghị nêu rõ điều, khoản, điểm cần sửa đổi, bổ sung tại các văn bản quy định về chế độ báo cáo]

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỀ NGHỊ GIỮ NGUYÊN

1. Báo cáo....

- Lý do:

2. Báo cáo....

- Lý do:

*Lưu ý: Báo cáo đề nghị giữ nguyên là các báo cáo đã được quy định đầy đủ các nội dung cụ thể tại văn bản quy định chế độ báo cáo đó [Tên báo cáo; Thời điểm chốt số liệu báo cáo; Thời điểm gửi báo cáo; Hình thức báo cáo; Nội dung báo cáo; Đề cương báo cáo; Mẫu bảng, biểu số liệu báo cáo; Đối tượng phải thực hiện báo cáo; Tần suất báo cáo]. Nếu văn bản quy định chế độ báo cáo chưa quy định, hoặc quy định còn thiếu một trong các nội dung trên đây, đề nghị các đơn vị rà soát, xây dựng, bổ sung để làm cơ sở hoàn thiện phương án đơn giản hóa trình Bộ trưởng ban hành Quyết định phê duyệt.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2317/BNN-TCCB năm 2018 về tiếp tục rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 2317/BNN-TCCB
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/03/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Ngô Hồng Giang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/03/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản